En finalitzar líacte es van entonar les notes de líhimne nacional de Catalunya.