BASES PER AL CONCURS DEL CARTELL DE LA

FESTA MAJOR DE SOLIVELLA 2009

 

La Comissió de Festes, en el procés de preparació de la Festa Major de la vila, convoca el concurs de cartells per anunciar la Festa Major del 2009, d'acord amb les següents bases.

 

 • L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la Festa Major de l’any 2009.

 

 • Hi pot participar tothom que tingui més de 18 anys, de manera individual o col·lectiva.

 

 • Les obres presentades han de ser originals i inèdites, i s’han de realitzar amb tota llibertat, tant conceptual com tècnica. Els participants es responsabilitzen que no hi hagin drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

 

 • Els cartells han de tenir unes mesures de 42 cm de llargada per 29,7 cm d’amplada (DinA3). S’han de fer en format vertical i de manera que es puguin reproduir en quadricromia.

 

 • Les obres s’han de presentar muntades sobre cartró ploma d’1cm de gruix.

 

 • El cartell ha d'incorporar la llegenda "Festa Major de Solivella", l'any i les dates 13, 14, 15 i 16 d’Agost.

 

 • Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà adjuntar-hi la diapositiva original de qualitat. En el cas que el cartell sigui dissenyat per ordinador, l’autor n’haurà de lliurar també una còpia en suport magnètic i amb la resolució adequada. L’autor es compromet, si escau, a fer les adaptacions que calguin i a confeccionar els originals necessaris per a la impressió correcta i la composició del programa d’actes amb l’aplicació de la imatge del cartell.

 

 • Les obres han d'anar acompanyades d'un sobre tancat amb el nom de l’autor, DNI, l’adreça i el telèfon.

 

 • El jurat qualificador estarà format per un membre de la Comissió de Festes, pel Regidor de Festes de l’Ajuntament de Solivella, un dissenyador gràfic i un artista professional.

 

 • El jurat farà una primera preselecció, tot descartant els treballs que no compleixin qualsevol punt de les bases, finalment, atorgarà un primer premi i nomenarà dos finalistes.
 • El jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa, l’adequació a la temàtica festiva i la versatilitat per adaptar-se a diferents formats.

 

 • El jurat es reserva el dret a declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s’ha presentat a concurs cap treball que compleixi els requisits mínims de qualitat.

 

 • La persona guanyadora rebrà un import de 120 euros. El seu nom figurarà en els crèdits del programa i podrà participar en els actes públics organitzats per l'Ajuntament de Solivella que estiguin vinculats a la difusió de la imatge de la Festa Major.

 

 • El cartell guanyador, els finalistes i els seleccionats pel jurat seran exposats durant les dates de la Festa Major. Un cop finalitzada l’exposició, els originals es podran retirar en el termini de 30 dies. Els cartells no retirats passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Solivella i en podrà fer l’ús que estimi convenient.

 

 • El cartell guanyador serà propietat de l’Ajuntament de Solivella, així com tots els drets d’explotació sobre l’obra. Per tant, l’autor guanyador cedeix amb caràcter gratuït i exclusiu tots els drets d’explotació sobre l’obra, concretament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o finalitat, per tots els països del món i fins que l’obra passi a domini públic, sense dret a que es generi cap pagament per la cessió de l’esmentada explotació.

 

 • Els originals s’han de lliurar a les oficines de l’Ajuntament de Solivella (Plaça Major nº1, 43412), de dilluns a dijous de 9 del matí a 7 del vespre i divendres de 9 del matí a les 2 del migdia. Es poden lliurar en mà o mitjançant qualsevol altre procediment habitual, sempre a ports pagats. En aquest cas, s’ha de fer constar a l’embalatge la referència “Concurs Cartell Festa Major 2009”.

 

 • La data final per a la presentació de propostes serà el 19 de Juny del 2009, a les 2 del migdia.

 

 • El veredicte es donarà a conèixer durant els actes de la Revetlla de St. Joan, el 23 de juny del 2009. I també a través de la web www.solivella.cat

 

 • El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.