Solivella  L'escola.- Any 1931. D'esquerra a dreta: Els dos nois sols a l'esquerra son Joan Sans Pijoan (Gasset) i Ferrando Martí Castro (Garinado). Primera fila de dalt: Joan Romeu Corbella (cal Ramonet del Sastre), Antón Bergadá Capdevila (Ximet), Ramon Montseny ( ca l'hereu Finquet), Ramon Copons Masagué (Segarra), Anton Salvadó Travé (Llora), Anton Casamitjana Bergadá (Ton del Xa), Isidre Massó Ballart (Bajet), Gil Palau Galindo (Cal Gili), Gregori Travé (cal Federico Catxet), Ramon Ribas Montseny (cal Ferrantó). Segona fila: Josep García Anglés (Pepet Xullador), Josep Ballart Saperas (cal Mesalles), Josep Maria Travé Anglés (cal Josep Maria), Magi Ballart Montseny (Magi Conxita), Josep Masalies Palau (cal Batiste Cardona), Josep Maria Montseny Llauradó (Tonet Cabeça), Josep Sans Español (Pepito de la Botera), Joan Domingo Masagué (Pelat), Llorenç Llort Pijoan (cal Ton Mosquit), Maties Español Español (cal Pern) i Josep Ballart Ribas (Pep Bajart). Tercera fila: Maties Sanahuja Armengol (cal Rafel), Jaume Español Español (Pern), Rafel Sanahuja Armengol (cal Rafel), Ramon Espinach Montseny (Ramon del Grau), Ramon Civit Sans (Ramon del Pedro), Amadeu Gasol Montseny (Semarreta), Josep Montseny Ballart (cal Magi Pepeta), Sr. Joan Oliver (mestre de l'escola de la carretera, de cal Macu de Vallmoll) i el Sr. Roger (mestre de l'escola de la Costeta). Quarta fila: Josep Iglesias Montseny (Pep de la Cinta), Sol Muntanyola Massó (cal Cua), Josep Copons Massagué (Segarra), Maties Masalias Armengol (Maties del Ballart), Anton Massagué Español (Xixon), Marc Romeu Corbella (Marquet). Quinta fila: Angel March Sanahuja (cal Silo), Josep Español Andreu (cal Perlet), Joan Capdevila Castro (Joanet Cisca), Anton García Andreu (cal Garcieta), Josep Iglesias Sans (Caloio), Pasqual Sánchez Roselló (Pasqual de la Lourdes), Josep Romeu Anglés (Llorenç del Sastre), Amadeu Español Montseny (Maria del Jep) i Josep Iglesias Ribas (Josep de la Masia). Fila de baix: Jesus Sendrós Carles (ca la Sió), Anton Orpinell Pijoan (Ritu), Josep Pijoan Español (Pepito Brinxo), Miquel Ribas Español (Xarrapa) i Fidel Travé Anglés (Fidel del Josep Maria).