records del passat   tornar a l'índex

 

El paper moneda a Solivella

1937

La manca de paper moneda ocasionada en el decurs de la guerra civil i els canvis que s'estaven originant, van autoritzar a que els ajuntaments i d'altres organismes poguessin emetre i distribuir la seva pròpia moneda.

Solivella no en va ser cap excepció, i la Societat Agrícola va emetre, a l'any 1937, aquests bitllets de paper moneda.

1937

A Solivella fou el Sindicat Agrícola local el que edità el paper moneda divisionari que tingué curs corrent i normal per la població.

Així, aquest Sindicat emeté amb data del 2 maig de 1937 una primera emissió de paper moneda amb el valor de 5 pessetes, 2 pessetes, 1 pesseta, 50 i 25 cèntims, per un import total de 21.000 pessetes. Emmarcats per una simple orla, a l’anvers d’aquests bitllets no hi ha cap emblema ni dibuix, en tant que al revers hi figura un dibuix amb una grapa de raïm, al·legòrica a la riquesa vinícola de la contrada.

Portant la mateixa data d’emissió de 2 de maig fou creada després una nova emissió amb els mateixos cinc valors de 5, 2 i 1 pessetes, 50 i 25 cèntims, per un import total de 16.000 pessetes. Amb els mateixos colors, format i idèntica presentació per l’anvers que als anteriors, difereixen d’aquests per l’al·legoria del revers que aquesta vegada està representada per tres grapes de raïm. En posar-se en curs aquests nous bitllets foren retirats els de la primera emissió per massa estropellats.

Venint a mancar el valor de 50 cèntims fou feta posteriorment una nova emissió d’aquest valor per un import de 1.000 pessetes. D’un format molt més petit que els anteriors i d’una presentació sensiblement diferent, l’alegoria del revers està representada per una sola grapa de raim. Com tots els altres, aquests nous bitllets porten la data d’emissió de 2 de maig de 1937.

Fou la impremta De Ferrando de Reus la que imprimí tots els bitllets d’aquestes tres emissions.

Com es pot veure, l’import d’aquestes total d’aquestes emissions sembla exageradament elevat en relació a la importància de la població.

records del passat El paper moneda a Solivella

 

tornar a l'índex